Alapító okirat

 ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal)

  

A Fenntartható Térségért elnevezésű Alapítvány létrehozásáról, 

amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény 
74/A. §.-a alapján jogi személyiségű alapítványt hoznak létre az alábbiak szerint: 

I.

Az alapítvány adatai 

1./ Az alapító neve, székhelye: 

Domokos István

5630 Békés, Iskola u. 13. 

 

2./ Az alapítvány elnevezése: 

Fenntartható Térségért Alapítvány

 

3./   Az alapítvány székhelye: Békés, Iskola u. 13.

      Az alapítvány telephelyei:   1.) Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8/47.

                                   2.) Tarhos, Zöldfa u. 21.

                                   3.) Békés, VI. kerület 4.

 

4./ Az alapítvány időtartama:

Az alapítvány az alapítók akarata szerint meghatározatlan időre jön létre.

 

5./ Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, tagjainak felsorolása lentebb történik.

 

II.

Az alapítvány célja

 

Az alapítvány az alábbi cél elérésére, egyben a célhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik:

 

–          A sport, turisztikai, kulturális lehetőségek, attrakciók összekapcsolása

–          A rendszeres és alkalmi sportfoglalkozások, turisztika-, és kulturális lehetőségek iránti érdeklődés felkeltése

–          Közösségi élet támogatása a sportolási, turisztikai, kulturális kikapcsolódási lehetőségeken keresztül

–          Turisztikai lehetőségek feltérképezése

–          Sport, turisztikai és kulturális rendezvények, fesztiválok, találkozók, játékok szervezése és lebonyolítása

–          Olyan lehetőségek kidolgozása és megvalósítása, amely a sport kedvelőit közelebb hozza a természethez, falusi turisztikai attrakciók megismeréséhez,

–          Sport, turisztikai és kulturális szolgáltatások kidolgozása, meglévők színvonalának emelése, kapcsolódási pontok kidolgozása az egyes szegmensek között

–          Turisztikai termékek minőségének növelése

–          A sportban, turisztikában és kultúrában érdekelt vállalkozások, intézmények, szervezetek, szövetkezetek, egyesületek, alapítványok, központi és helyi önkormányzatok és egyéb intézetek informálása, kapcsolat kialakítás, aktív bevonása a célok megvalósításába, együttműködés generálása

–          Sport, turisztikai és kulturális projektek kezdeményezése, kidolgozása, lebonyolítása

–          Sport, turisztikai, kulturális kapcsolatok fejlesztése helyi, kistérségi, megyei, régiós, országos és nemzetközi szinten

–          A sportolási, turisztikai és kulturális kikapcsolódási lehetőségek propagálása, marketing támogatása

–          Anyagi lehetőségek felkutatása támogatások és adományok, szponzorálások, mecenatúrák, tagsági díjak formájában, felhasználási lehetőségei

–          Hatástanulmányok, egyéb tanulmányok készítése, prezentálása

–          Hazai és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való részvétel hogy a „Fenntartható Térségért Alapítvány” céljainak és törekvéseinek reklámozása megvalósuljon

–          Rendezvények szervezése

–          Túra útvonalak kidolgozása

–          Szabadidős kikapcsolódási lehetőségek megszervezése

–          Turisztikai szálláshely közvetítés és nyújtás

–          Hagyományőrző attrakciók beépítése a rendezvényekbe

–          Környezet és természetvédelmi látótérbővítés

–          Biciklis kultúra erősítése és támogatása

–          Minden olyan tevékenység, amely a térség fenntarthatóságát, fejlesztését, működési feltételeinek a javítását érdemben és ténylegesen elősegíti,

–          Minden olyan tevékenység, amely a Fenntartható Térségért Alapítvány fenntartását, működését, fejlesztését hivatott szolgálni.

–          Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.

–          Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok

–          Életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megteremtése.

 

–          Az alapítvány által szervezett programok mások számára is nyitottak

–          Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

–          Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Így tipikusan nem támogat pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítást.

–          Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti,

 

 

Az alapítvány közhasznú szervezetként működik.

 

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontjában felsoroltak közül az alábbi tevékenységeket folytatja közhasznú tevékenységként:

1. egészségmegõrzés, betegségmgelõzés, gógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése, 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 
17. rehabilitációs foglalkoztatás, 
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 
19. euroatlanti integráció elõsegítése,
 
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgáltatások; 

 

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból részesülhet bármely harmadik személy.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

III.

Az alapítvány induló vagyona

 

Az alapítvány az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyona: 31.000 Ft azaz Harmincegyezer Forint.

 

IV.

Az alapítványi vagyon gazdálkodása

 

Az alapítók az alapítványi vagyon gazdálkodása körében elsődlegesen is kinyilvánítják, hogy az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi vagy külföldi közösség hozzájárulhat, ha az alapítványrendelés céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ennek elfogadásáról és felhasználásának módjáról az Alapítvány kuratóriuma dönt.

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, a vállalkozási tevékenység eredménye, pályázatokon elnyert összegek és azok hozadékai használhatók fel.

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésnek tartalmaznia kell a támogatással való elszámolás feltételeit, módját. Az igénybevett támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, nyilvánosságra kell hozni.

 

Az alapítvány bevételeit képezik az alapítványhoz csatlakozók támogatásai, melyek megnyilvánulhatnak pénzben, vagy természetben, illetve pályázatokon nyert pénzösszegek, és az alapítvány célszerinti- és egyéb tevékenységeiből származó pénz és egyéb javak.

 

 

V.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja

 

Az alapítvány mindenkori teljes vagyona az alapítványi cél megvalósítását kell, hogy szolgálja.

Az alapítvány vagyona mindenkor két részre osztandó:

1./ az alapítványi törzsvagyonra,

2./ a törzsvagyonon felüli vagyonra, amely az alapítvány céljaival megegyezően, esetlegesen vállalkozáshoz társulhat.

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezést a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány pályázatokon részt vehet.

Az Alapítvány befektetési tevékenység végzése esetén köteles befektetési szabályzatot alkotni, melyet a kuratórium fogad el. Az Alapítvány e tevékenységét csak a befektetési szabályzat megalkotása után folytathatja.

 

Az alapítvány gazdasági társaságnak nem lehet korlátlanul felelős tagja.

 

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem ad és nem fogad el.

 

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga a kuratórium bármely két tagjának együttes megjelenésével van. Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (Békési Kirendeltség).

 

Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány működéséhez, illetve a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében természetes magánszemélyeket bízhat meg, kiknek díjazása, illetve költségtérítése mindenkor a kuratórium döntése alapján történhet meg.

 

Adományban nem részesülhet alapító tag, kuratóriumi tag, valamint olyan személy, aki az alapítvány számlájára befizetést eszközölt.

 

A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

 

A tevékenységgel felmerült költségeik megtérítésére jogosultak.

 

A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető, illetve ügyvezető-helyettes irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.

 

 

 

 

 

VI.

Az alapítvány kuratóriuma, hatásköre, feladata, működési rendje

 

Az alapítvány kezelője az erre a célra létrehozott kuratórium, amelynek hatáskörébe tartozik az alapítvány, kezeléséből eredő összes feladat.

A kuratórium létszáma 5 /öt/ fő.

A kuratórium tagjait az alapító a jelen okirattal jelöli ki. A kuratórium kijelölését az alapító visszavonhatja, ha tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti. Ez esetben köteles az alapító 30 napon belül új kuratóriumot kijelölni.

 

A kuratórium tagjai:

1.      

NÉV:                               Gyebnár Péter

LAKCÍM:                            5641 – Tarhos. Arany János u. 24.

ANYJA NEVE:                        Szabó Emma

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:               Békés, 1981.05.24.

 

2.      

NÉV:                               Domokosné Bartyik Márta Ágnes

LAKCÍM:                            5630 – Békés, Iskola u. 13.

ANYJA NEVE:                        Köpe Zsuzsanna

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:               Békés, 1976.11.30.

 

3.      

NÉV:                               Koszecz Sándor

LAKCÍM:                            5600 – Békéscsaba, Nagy Sándor u. 19.

ANYJA NEVE:                        Faragó Katalin

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:               Békéscsaba, 1967.07.05.

 

4.      

NÉV:                               Kovács Ildikó          

LAKCÍM:                            5600 – Békéscsaba, Nagy Sándor u. 9.    

ANYJA NEVE:                        Tadanai Ilona    

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:               Békéscsaba, 1972.06.15.

 

5.      

NÉV:                               Urkom Szilvia          

LAKCÍM:                            5630 – Békés, Csabai u. 9.  

ANYJA NEVE:                        Veres Ilona

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:               Gyula, 1981.11.17.     

                                                    

 

A kuratórium elnöke: Gyebnár Péter 

 

A kuratórium tagjai külön nyilatkozatban kinyilatkoztatták, hogy a kuratóriumi tagsággal kapcsolatosan, illetőleg az alapítóhoz fűződő kapcsolatukban, valamint az 1997. évi CLVI. törvény 8-9.§-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

 

A kuratóriumban az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást a vagyon felhasználásra vonatkozóan sem közvetve, sem közvetlenül.

 

A kuratóriumi tagság megszűnik:

–           a tagságról való lemondással,

–           az alapítvány megszűnésével,

–           a kuratórium egységes visszahívása esetén,

–           a tag halálával.

A kuratórium hatásköre és feladata különösen, gondoskodni arról, hogy az alapítvány az alapító által, az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelően működjön.

A kuratóriumnak gondoskodnia kell arról, hogy az alapítvány megfelelő nyilvánossághoz jusson és a vagyon gyarapodjon.

 

A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, de a tagok több mint felének kérésére kötelező összehívni.

 

A kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a kuratórium zárt ülést rendel el.

 

Az alapítványt Gyebnár Péter kuratóriumi elnök, vagy bármely két kuratóriumi tag együttes megjelenése képviseli.

 

A Kuratórium elnöke a Kuratóriumi ülés összehívását megelőzően legalább 5 munkanappal az érdekelteknek a napirendet írásban megküldi. Arra a tagok az ülésen észrevételt tehetnek, kérhetik annak kiegészítését. Az ülésen a tagok a napirendet egyszerű szótöbbséggel megszavazzák.

 

A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik: tárgyév április első munkanapjáig a Közhasznúsági jelentés elkészítése előtt, és tárgyév december első munkanapján a gazdasági év lezárását megelőzően, az ülésekről jegyzőkönyvvezető által leírt jegyzőkönyvet kell felvenni.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele jelen van.

A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség alól, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapítvány kuratóriuma határozatairól „Határozatok tárát” köteles vezetni, a kezelőszerv döntéseinek nyilvántartása érdekében. E nyilvántartásból a kezelőszerv határozatának tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye legyen megállapítható. A „Határozatok tára” vezetéséről a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. Ameghozott határozatot a kuratórium elnöke a határozat meghozatalát követően, haladéktalanul bejegyzi a „Határozatok tárá”-ba a fenti módon.

 

A kuratórium döntéseiről az érintetteket írásban értesíti a határozat meghozatalától számított 15 napon belül. A kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén kell kifüggeszteni.

 

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet előzetes időpont egyeztetést követően.

 

A kuratórium elnöke szervezi és összehangolja a kuratórium munkáját, a kuratórium elé terjeszti az éves munkaprogramot, ellenőrzi a részfeladatok megvalósulását, vezeti a kuratórium üléseit és annak jegyzőkönyvét.

A kuratórium elnöke az alapítvány éves működéséről a tárgyévet követő április első munkanapjáig beszámol az Alapítónak és a kuratórium tagjainak. A beszámoló elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik.

Az éves beszámolót az alapítvány – annak elfogadását követően – honlapján közzéteszi.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

Az alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján közzétenni.

 

Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátásában tartósan akadályoztatva van, úgy ez esetben őt a kuratórium egy az elnök által kijelölt tagja helyettesíti.

 

A közhasznú alapítvány bármely okból való megszűnése esetén az alapítványi vagyont – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – a Kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs, vagy döntés nem születik, úgy hasonló célú Alapítvány támogatására kell fordítani.

 

 

A jelen alapítvány jogi személyiségét a Békés Megyei Bíróságnak a nyilvántartásba vételével nyeri el.

 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az Alapító nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító Okiratot – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosíthatja.

 

Alulírott alapító a jelen okiratot elolvasás és jó megértés után, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írta alá.

 

 

 

Kelt: Békés, 2009. december hó 22. napján

 

 

 

 

 

 

                                    Domokos István

                                         alapító

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük